ANUNȚ. Consiliul Județean Cluj dă startul perioadei de depunere a cererilor pentru finanțări

de clujazi

Consiliul Județean Cluj dă startul perioadei de depunere a cererilor pentru finanțări nerambursabile

Începând din acest an ele pot fi depuse și on-line, în aplicația Ghișeul Unic

Depunerea solicitărilor de către entitățile eligibile se poate face într-un interval de 30 de zile, începând cu ziua de miercuri, 14 februarie 2024 și până în ziua de joi, 15 martie a.c., ora 12.00, în aplicația Ghișeul Unic sau la Registratura Consiliului Județean Cluj.

 ANUNŢ DE PARTICIPARE

Programul anual Activități sportive pentru anul 2024

Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, număr de telefon, fax și/sau adresa de email ale persoanei de contact: Județul Cluj, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 106, jud. Cluj, cod fiscal 4288110, tel. 0372/640000, fax 0372/640070 şi e-mail: [email protected].

Județul Cluj invită cluburi și structuri sportive să depună oferte în scopul atribuirii contractelor de finanțări nerambursabile pentru domeniul acțiunile sportive.

1.Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor în domeniul activităților sportive pentru anul 2024 este cea reglementată de:

 • Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 664/2018 privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 20/07.02.2024 privind  aprobarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2024;
 • Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 219/20.12.2023  privind aprobarea regulamentelor de finanțare nerambursabilă, de la bugetul județului Cluj, în domeniul acțiunilor culturale, tineretului și socio-educaționale, sportiv și cel al cultelor religioase.

2. Solicitanții pot fi: cluburi și structuri sportive recunoscute în condiţiile legii, având sediul în raza administrativ-teritorială  a Judeţului Cluj și certificat de înregistrare Sportivă (CIS).

3. Sursa de finanțare a contractelor și valoarea: 1.050.000 leidin bugetul propriu al Județului Cluj.

4. Durata programului:01.05.2024 – 20.12.2024.

5.Data limită de depunere a propunerilor de proiecte: 15.03.2024, ora 12.

Solicitările depuse după data menţionată mai sus nu vor fi luate în considerare.

6.Modalitatea de depunere a propunerilor de proiecte: propunerea de proiect va fi încărcată pe platforma online: https://public.cluj.archi sau se va depune fizic pe suport de hârtie la registratura Județului  Cluj, Calea  Dorobanților, nr. 106, Municipiul Cluj-Napoca.

7. Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se vor face de către comisia de evaluare în perioada 18.03.2024 – 05.04.2024.

8.Informații și clarificări cu privire la documentația de finanțare se regăsesc pe site-ul Consiliului Județean Cluj: www.cjcluj.ro La întocmirea cererii se vor avea în vedere acţiuni care vor fi efectuate după data încheierii contractului de cofinanţare. Decontarea cheltuielilor va fi solicitată în termen de 30 de zile de la data finalizării proiectului. Pentru proiectele a căror perioadă de desfășurare este luna decembrie decontul se va depune imediat după finalizarea acestora în vederea încadrării în termenele de plată prevăzute în normele metodologice pentru încheierea exercițiului financiar, dar nu mai târziu de data de 20 decembrie 2024. Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile constă în: formularul de solicitare a finanțării nerambursabile – anexa nr. 1 împreună cu anexele 1a, 1b, 1c; anexa nr. 2 – declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea solicitantului; anexa nr. 3 – declarație privind contribuția proprie; anexa nr. 4 – declarația de imparțialitate; raport de activitate cuprinzând datele relevante pentru susţinerea cererii de finanţare; raportul de activitate al solicitantului pe ultimul an; copia certificatului de identitate sportivă (CIS); copia certificatului de înregistrare fiscală. Este obligatorie completarea tuturor câmpurilor din cererea de finanțare. Cererile completate parțial nu vor fi luate în considerare. Alocarea sumelor se realizează prin hotărâre a consiliului județean, pe baza cererilor primite de la asociații, fundații. Nu se acceptă înlocuirea proiectelor depuse cu alte proiecte. Se acceptă modificări ulterioare ale perioadelor de desfășurare a proiectelor și/sau a locațiilor, printr-o notificare transmisă Comisiei de selecție urmând a se încheia un act adițional la contractul de finanțare. Solicitarea pentru modificarea perioadei de desfășurare a proiectului se va transmite cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data ajungerii la termen a perioadei inițiale a proiectului menționată în cererea de finanțare.

PREȘEDINTE

Alin Tișe

ANUNŢ DE PARTICIPARE

Programul anual Acțiuni culturale pentru anul 2024

Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, număr de telefon, fax și/sau adresa de email ale persoanei de contact: Județul Cluj, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 106, jud. Cluj, cod fiscal 4288110, tel. 0372/640000, fax 0372/640070 şi e-mail: [email protected].

Județul Cluj invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii să depună oferte în scopul atribuirii contractelor de finanțări nerambursabile pentru domeniul cultural.

1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor în domeniul cultural pentru anul 2024 este cea reglementată de:

 • Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 20/07.02.2024 privind  aprobarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2024;
 • Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 219/20.12.2023 privind aprobarea regulamentelor de finanțare nerambursabilă, de la bugetul județului Cluj, în domeniul acțiunilor culturale, tineretului și socio-educaționale, sportiv și cel al cultelor religioase.

2. Solicitanții pot fi: persoanele fizice sau juridice de drept public ori privat, române sau străine, autorizate, respectiv înființate în condițiile legii române ori străine, fără scop patrimonial după caz, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii și care au sediul sau filiala în raza administrativ teritorială a județului Cluj, care organizează programe, proiecte și acțiuni în domeniul cultural.

3. Sursa de finanțare a contractelor și valoarea: 900.000 leidin bugetul propriu al Județului Cluj.

4. Durata programului: 01.05.2024 – 20.12.2024.

5. Data limită de depunere a propunerilor de proiecte: 15.03.2024, ora 12.

Solicitările depuse după data menţionată mai sus nu vor fi luate în considerare.

6. Modalitatea de depunere a propunerilor de proiecte: propunerea de proiect va fi încărcată pe platforma online: https://public.cluj.archi sau se va depune fizic pe suport de hârtie la registratura Județului Cluj, Calea  Dorobanților, nr. 106, Municipiul Cluj-Napoca.

7. Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare în perioada 18.03.2024 – 05.04.2024.

8. Informații și clarificări cu privire la documentația de finanțare se regăsesc pe site-ul Consiliului Județean Cluj: www.cjcluj.ro. La întocmirea cererii se vor avea în vedere acţiuni care vor fi efectuate după data încheierii contractului de cofinanţare. Decontarea cheltuielilor va fi solicitată în termen de 30 de zile de la data finalizării proiectului. Pentru proiectele a căror perioadă de desfășurare este luna decembrie decontul se va depune imediat după finalizarea acestora în vederea încadrării în termenele de plată prevăzute în normele metodologice pentru încheierea exercițiului financiar, dar nu mai târziu de data de 20 decembrie 2024. Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile constă în: formularul de solicitare a finanțării nerambursabile – anexa nr. 1 împreună cu anexele 1a, 1b, 1c; anexa nr. 2 – declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea solicitantului; anexa nr. 3 – declarație privind contribuția proprie; anexa nr. 4 – declarația de imparțialitate; raportul de activitate al solicitantului pe ultimul an; copia certificatului de înregistrare de la Registrul Comerțului/Judecătorie sau alte acte doveditoare ale personalității juridice;  copia certificatului de înregistrare fiscală; CV-ul coordonatorului de proiect. Este obligatorie completarea tuturor câmpurilor din cererea de finanțare. Cererile completate parțial nu vor fi luate în considerare. Alocarea sumelor se realizează prin hotărâre a consiliului județean, pe baza cererilor primite de la asociații, fundații etc. Nu se acceptă înlocuirea proiectelor depuse cu alte proiecte. Se acceptă modificări ulterioare ale perioadelor de desfășurare a proiectelor și/sau a locațiilor, printr-o notificare transmisă Comisiei de selecție urmând a se încheia un act adițional la contractul de finanțare. Solicitarea pentru modificarea perioadei de desfășurare a proiectului se va transmite cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data ajungerii la termen a perioadei inițiale a proiectului menționată în cererea de finanțare.

PREŞEDINTE,  Alin Tișe

ANUNŢ DE PARTICIPARE

Program anual Culte religioase pentru anul 2024

Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, număr de telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Județul Cluj, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 106, jud. Cluj, cod fiscal 4288110, tel. 0372/640000, fax 0372/640070 şi e-mail: [email protected].

Județul Cluj invită unitățile de cult care organizează programe şi proiecte în domeniul cultelor religioase să depună oferte în scopul atribuirii contractelor de finanțări nerambursabile pentru domeniul culte religioase.

1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor în domeniul cultelor religioase pentru anul 2024 este cea reglementată de:

 • Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 20/07.02.2024 privind  aprobarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2024;
 • Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 219/20.12.2023 privind aprobarea regulamentelor de finanțare nerambursabilă, de la bugetul județului Cluj, în domeniul acțiunilor culturale, tineretului și socio-educaționale, sportiv și cel al cultelor religioase.

2. Solicitanții pot fi: unitățile de cult din raza administrativ teritorială a județului Cluj aparținând cultelor religioase recunoscute din România

3. Sursa de finanțare a contractelor și valoarea: 3.050.000 leidin bugetul propriu al Județului Cluj.

4. Durata programului: 01.05.2024– 20.12.2024.

5. Data limită de depunere a propunerilor de proiecte: 15.03.2024, ora 12.

Solicitările depuse după data menţionată mai sus nu vor fi luate în considerare.

6. Modalitatea de depunere a propunerilor de proiecte: propunerea de proiect va fi încărcată pe platforma online: https://public.cluj.archi sau se va depune fizic pe suport de hârtie la registratura Județului Cluj, Calea  Dorobanților, nr. 106, Municipiul Cluj-Napoca.

7. Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se vor face de către comisia de evaluare în perioada 18.03.2024 – 05.04.2024.

8.Informații și clarificări cu privire la documentația de finanțare se regăsesc pe site-ul Consiliului Județean Cluj: www.cjcluj.ro. La întocmirea cererii se vor avea în vedere acţiuni care vor fi efectuate după data încheierii contractului de cofinanţare. Decontarea cheltuielilor va fi solicitată în termen de 30 de zile de la data finalizării proiectului. Pentru proiectele a căror perioadă de desfășurare este luna decembrie decontul se va depune imediat după finalizarea acestora în vederea încadrării în termenele de plată prevăzute în normele metodologice pentru încheierea exercițiului financiar, dar nu mai târziu de data de 20 decembrie 2024. Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile constă în: formularul de solicitare a finanțării nerambursabile – anexa nr. 1; anexa nr. 2 – declarația pe proprie răspundere a reprezentantului unității de cult; anexa nr. 3 – declarație privind contribuția proprie. Este obligatorie completarea tuturor câmpurilor din cererea de finanțare. Cererile completate parțial nu vor fi luate în considerare. Alocarea sumelor se realizează prin hotărâre a consiliului județean, pe baza cererilor primite de la unitățile de cult. Nu se acceptă înlocuirea proiectelor depuse cu alte proiecte.

PREŞEDINTE,

Alin Tișe

ANUNŢ DE PARTICIPARE

Programul anual Tineret și socio-educaționale pentru anul 2024

Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, număr de telefon, fax și/sau adresa de email ale persoanei de contact: Județul Cluj, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 106, jud. Cluj, cod fiscal 4288110, tel. 0372/640000, fax 0372/640070 şi e-mail: [email protected].

Județul Cluj invită persoane juridice fără scop patrimonial (asociații și fundații) înființate în condițiile O.G. nr. 26/2000, care organizează programe şi proiecte în domeniul tineretului şi socio-educaţionale, fundația județeană pentru tineret și unități de învățământ să depună oferte în scopul atribuirii contractelor de finanțări nerambursabile pentru domeniul tineret și al acțiunilor socio-educaționale.

1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor în domeniul tineret și socio-educaționale pentru anul 2024 este cea reglementată de:

 • Legea tinerilor nr. 350/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea învățământului superior nr. 199/2023 cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanţa  de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 20/07.02.2024 privind  aprobarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2024;
 • Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 219/20.12.2023  privind aprobarea regulamentelor de finanțare nerambursabilă, de la bugetul județului Cluj, în domeniul acțiunilor culturale, tineret și socio-educaționale, sportiv și cel al cultelor religioase.

2.Solicitanții pot fi:  persoane juridice fără scop patrimonial (asociații și fundații) înființate în condițiile O.G. nr. 26/2000, care organizează programe şi proiecte în domeniul tineretului şi socio-educaţionale, fundația județeană pentru tineret și unități de învățământ care depun  cerere de finanțare nerambursabilă și care au sediul sau filiala în raza administrativ teritorială a județului Cluj;

3. Sursa de finanțare a contractelor și valoarea: 900.000 lei din bugetul propriu al Județului Cluj

4. Durata programului: 01.05.2024 – 20.12.2024.

5. Data limită de depunere a propunerilor de proiecte: 15.03.2024, ora 12.

Solicitările depuse după data menţionată mai sus nu vor fi luate în considerare.

6. Modalitatea de depunere a propunerilor de proiecte: propunerea de proiect va fi încărcată pe platforma online: https://public.cluj.archi sau se va depune fizic pe suport de hârtie la registratura Județului Cluj, Calea Dorobanților, nr. 106, Municipiul Cluj-Napoca.

7. Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare în perioada 18.03.2024 – 05.04.2024.

8. Informații și clarificări cu privire la documentația de finanțare se regăsesc pe site-ul Consiliului Județean Cluj: www.cjcluj.ro. La întocmirea cererii se vor avea în vedere acţiuni care vor fi efectuate după data încheierii contractului de cofinanţare. Decontarea cheltuielilor va fi solicitată în termen de 30 de zile de la data finalizării proiectului. Pentru proiectele a căror perioadă de desfășurare este luna decembrie decontul se va depune imediat după finalizarea acestora în vederea încadrării în termenele de plată prevăzute în normele metodologice pentru încheierea exercițiului financiar, dar nu mai târziu de data de 20 decembrie 2024. Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile contă în: formularul de solicitare a finanțării nerambursabile – anexa nr. 1 împreună cu anexele 1a, 1b, 1c; anexa nr. 2 – declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea solicitantului; anexa nr. 3 – declarație privind contribuția proprie; anexa nr. 4 – declarația de imparțialitate; raportul de activitate al solicitantului pe ultimul an; copia certificatului de înregistrare de la Registrul Comerțului/Judecătorie sau alte acte doveditoare ale personalității juridice;  copia certificatului de înregistrare fiscală; CV-ul coordonatorului de proiect. Este obligatorie completarea tuturor câmpurilor din cererea de finanțare. Cererile completate parțial nu vor fi luate în considerare. Alocarea sumelor se realizează prin hotărâre a consiliului județean, pe baza cererilor primite de la asociații, fundații etc. Nu se acceptă înlocuirea proiectelor depuse cu alte proiecte. Se acceptă modificări ulterioare ale perioadelor de desfășurare a proiectelor și/sau a locațiilor, printr-o notificare transmisă Comisiei de selecție urmând a se încheia un act adițional la contractul de finanțare. Solicitarea pentru modificarea perioadei de desfășurare a proiectului se va transmite cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data ajungerii la termen a perioadei inițiale a proiectului menționată în cererea de finanțare.

PREŞEDINTE,

Alin Tișe

You may also like

Scrie un comentariu

Adblock Detected

Vă rugăm să ne susțineți prin dezactivarea extensiei AdBlocker pentru siteul nostru în browserul dumneavoastră.