Finanțare nerambursabilă de la Consiliul Județean Cluj! Află ce condiții de eligibilitate trebuie îndeplinite

Spread the love

Consiliul Județean Cluj anunță condițiile de participare pentru a primi finațare nerambursabilă pe diverse proiecte. Programele pentru care se pot solicita finațări nerambursabile sunt: Programul anual Culte religioase pentru anul 2022, Programul anual Acțiuni culturale pentru anul 2022, Programul anual Activități sportive pentru anul 2022 și Programului anual Fond tineret și socio-educaționale pentru anul 2022.

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL JUDEŢEAN

ANUNŢ DE PARTICIPARE

pentru concursul de proiecte organizat în cadrul

Programului anual Culte religioase pentru anul 2022

 

 1. Autoritatea contractantă: Consiliul Judeţean Cluj, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 106, jud. Cluj, cod fiscal 4288110, tel. 0372/640000, fax 0372/640070 şi e-mail: infopublic@cjcluj.ro.

2.Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:

– Art. 20 alin. 1 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general cu modificările şi completările ulterioare.

– O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată;

– H.G. nr. 1470/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2002, republicată;

– Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 21/2022 privind  aprobarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2022;

– Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 60/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 322/2014 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea sprijinului financiar, de la bugetul Judeţului Cluj, unităţilor de cult din Judeţul Cluj aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare;

 1. Solicitanții pot fi: unitățile de cult din raza administrativ teritorială a județului Cluj

4.Se acordă finanțare nerambursabilă pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult destinate: întreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri reduse; construirii ori reparării lăcaşurilor de cult, capelelor; conservării şi întreţinerii bunurilor aparţinând cultelor şi care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil; amenajării şi întreţinerii muzeelor cultural-religioase; construirii şi reparării sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult, a sediilor unităţilor de învăţământ teologic proprietate a cultelor recunoscute; construirii, amenajării şi reparării clădirilor având destinaţia de aşezăminte de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult, precum şi pentru activităţile de asistenţă socială şi medicală susţinute de acestea;<LLNK820001010944100001>

5.Suma aprobată pentru anul 2022: 3.000,00 mii lei

 1. Durata programului: 02 mai – 22 decembrie 2022
 2. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte: Solicitanţii vor putea depune Formularul de finanţare la Registratura Consiliului Judeţean Cluj – Calea Dorobanţilor nr.106, Mun. Cluj-Napoca, Cam. 1. începând cu data de 21 februarie 2022, termenul limită de depunere a solicitărilor de finanțare nerambursabilă fiind 22.03.2022, ora 15,30.
 3. Perioada de selecție și evaluare a proiectelor: 28 martie 2022 ora 1000 – 04.04.2022, ora 1200.
 4. Solicitarea finanțării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile se găseşte pe site-ul Consiliului Judeţean Cluj – www.cjcluj.ro – Secţiunea Formulare. De asemenea la întocmirea cererii se vor avea în vedere lucrări care vor fi efectuate după data încheierii contractului de cofinanţare. Documentaţia de solicitare a finanțării nerambursabile contă în: depunerea formularului de solicitare a finanțării nerambursabile– anexa nr. 1; declaraţia pe proprie răspundere a reprezentantului unităţii de cult – anexa nr. 2. Este obligatorie completarea tuturor câmpurilor din cererea de finanţare. Cererile completate parţial nu vor fi luate în considerare. Alocarea sumelor se realizează prin hotărâre a consiliului judeţean, pe baza punctajului obținut. Toate proiectele întocmite de unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din România primite vor fi analizate. Dintre acestea vor fi supuse evaluării numai solicitările care conţin toate documentele prevăzute anterior. Vor fi supuse evaluării numai solicitările care întrunesc următoarele criterii de selecţie: proiectele sunt de interes public local, judeţean, regional, naţional; este dovedită capacitatea organizatorică şi funcţională a solicitantului sprijinului financiar prin: precizarea proiectelor desfăşurate în anul calendaristic anterior şi gradul de realizare a acestora; indicarea surselor de finanţare ale proiectului, contribuţia proprie. Nu se acceptă modificări ulterioare ale proiectelor selectate și nici înlocuirea acestora cu altele.

PREŞEDINTE,

Alin Tișe

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL JUDEŢEAN

ANUNŢ DE PARTICIPARE

pentru concursul de proiecte organizat în cadrul

Programului anual Acțiuni culturale pentru anul 2022

 

 

 1. Autoritatea Contractantă – Consiliul Judeţean Cluj, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 109, jud. Cluj, cod fiscal 4288110, tel. 0372/640000, fax 0372/640017 şi e-mail: infopublic@cjcluj.ro.

2.Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:

– Art. 20 alin. 1 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general cu modificările şi completările ulterioare.

– Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 21/2022 privind  aprobarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2022;

– Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 61/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 323/2014 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă, de la bugetul Judeţului Cluj, pentru programele, proiectele şi acţiunile organizate în domeniul cultural, cu modificările și completările ulterioare;

3.Solicitanții pot fi: asociații, fundații, alte organizații neguvernamentale fără scop lucrativ, persoane juridice de drept public,  precum și persoane fizice fără scop patrimonial autorizate sau înființate conform legii care organizează programe, proiecte și acțiuni în domeniul cultural

4.Se acordă finanțare nerambursabilă pentru: arte vizuale: expoziții, tabere de creație cu participare națională sau internațională, film/pictură, sculptură, artă decorativă, foto/video, multimedia; arte ale spectacolului: festivaluri, serbări câmpenești, datini și obiceiuri, promovarea moștenirii culturale locale; punerea în circulație a unor lucrări, pe diferite suporturi care promovează patrimoniul cultural județean în circuitul cultural național și internațional

 1. Suma aprobată pentru anul 2022: 900,00 mii lei
 2. Durata programului: 02 mai – 22 decembrie 2022
 3. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte: Solicitanţii vor putea depune Formularul de finanţare la Registratura Consiliului Judeţean Cluj – Calea Dorobanţilor nr.106, Mun. Cluj-Napoca, Cam. 1. începând cu data de 21 februarie 2022, termenul limită de depunere a solicitărilor de finanțare nerambursabilă fiind 22.03.2022, ora 15,30.
 4. Perioada de selecție și evaluare a proiectelor: 28 martie 2022, ora 1000 – 04.04.2022, ora 1200.
 5. Solicitarea finanțării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile se găseşte pe site-ul Consiliului Judeţean Cluj – www.cjcluj.ro – Secţiunea Formulare. Solicitările depuse după data menţionată mai sus nu vor fi luate în considerare. La întocmirea cererii se vor avea în vedere acţiuni care vor fi efectuate după data încheierii contractului de cofinanţare. Decontarea cheltuielilor va fi solicitată în termen de 30 de zile de la data finalizării proiectului. Pentru proiectele a căror perioadă de desfășurare este luna decembrie decontul se va depune imediat după finalizarea acestora în vederea încadrării în termenele de plată prevăzute în normele metodologice pentru încheierea exercițiului financiar, dar nu mai târziu de data de 21 decembrie a anului respectiv. Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile contă în: formularul de solicitare a finanțării nerambursabile – anexa nr. 1 împreună cu anexele 1a-1d; anexa nr. 2 – declarația de imparțialitate, anexa nr. 3 – declarația pe proprie răspundere, anexa nr. 4 – declarație contribuție proprie; copie după actul constitutiv, statut și certificatul de înregistrare fiscală sau orice alte acte doveditoare ale dobândirii personalității juridice semnate și ștampilate cu mențiunea „conform cu originalul”; copia hotărârii judecătorești de înființare, definitivă și irevocabilă, care să ateste personalitatea juridică a organizației; copii după hotărârile judecătorești rămase definitive și irevocabile prin care s-au admis modificări ale statutului și actului constitutiv (după caz). Documentele completate se depun la registratura Consiliului Județean Cluj – Calea Dorobanților nr. 106, Mun. Cluj-Napoca. Este obligatorie completarea tuturor câmpurilor din cererea de finanțare. Cererile completate parțial nu vor fi luate în considerare. Alocarea sumelor se realizează prin hotărâre a consiliului județean, pe baza cererilor primite de la asociații, fundații etc. Nu se acceptă înlocuirea proiectelor depuse cu alte proiecte. Se acceptă modificări ulterioare ale perioadelor de desfășurare a proiectelor și/sau a locațiilor, printr-o notificare transmisă Comisiei de selecție urmând a se încheia un act adițional la contractul de finanțare.

 

PREŞEDINTE,

       Alin Tișe

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL JUDEŢEAN

ANUNŢ DE PARTICIPARE

pentru concursul de proiecte organizat în cadrul

Programului anual Activități sportive pentru anul 2022

 

 

1.Autoritatea Contractantă – Consiliul Judeţean Cluj, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 109, jud. Cluj, cod fiscal 4288110, tel. 0372/640000, fax 0372/640017 şi e-mail: infopublic@cjcluj.ro.

2.Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:

– Art. 20 alin. 1 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general cu modificările şi completările ulterioare.

– Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului cu modificările şi completările ulterioare;

– H. G. nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;

– Ordinul nr. 664/2018 privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive cu modificările şi completările ulterioare;

– H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare.

– Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 21/2022 privind  aprobarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2022;

– Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 62/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 14/2015 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă, de la bugetul Judeţului Cluj, pentru structurile sportive din Județul Cluj, cu modificările și completările ulterioare.

3.Solicitanții pot fi: structuri sportive recunoscute în condiţiile legii, având sediul în raza teritorial-administrativă a Judeţului Cluj (Certificat de înregistrare Sportivă (CIS)

4.Se acordă finanțare nerambursabilă pentru: Promovarea sportului de performanţă şi Sportul pentru toţi.

 1. Suma aprobată pentru anul 2022: 2.000,00 mii lei
 2. Durata programului: 02 mai – 21 decembrie 2022
 3. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte: Solicitanţii vor putea depune Formularul de finanţare la Registratura Consiliului Judeţean Cluj – Calea Dorobanţilor nr.106, Mun. Cluj-Napoca, Cam. 1. începând cu data de 21 februarie 2022, termenul limită de depunere a solicitărilor de finanțare nerambursabilă fiind 22.03.2022, ora 15,30.
 4. Perioada de selecție și evaluare a proiectelor: 28 martie 2022, ora 1000 – 04.04.2022, ora 1200.
 5. Solicitarea finanțării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile se găseşte pe site-ul Consiliului Judeţean Cluj – www.cjcluj.ro – Secţiunea Formulare. Solicitările depuse după data menţionată mai sus nu vor fi luate în considerare. La întocmirea cererii se vor avea în vedere acţiuni care vor fi efectuate după data încheierii contractului de cofinanţare. Documentele justificative se depun în termen de cel mult 30 de zile de la finalizarea proiectului sportiv. Pentru proiectele a căror perioadă de desfășurare este luna decembrie decontul se va depune imediat după finalizarea acestora în vederea încadrării în termenele de plată prevăzute în normele metodologice pentru încheierea exercițiului financiar, dar nu mai târziu de data de 21 decembrie a anului respectiv. Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile se depune într-un singur exemplar şi va conţine următoarele documente: formularul de solicitare a finanţării nerambursabile (Anexa 1 la Regulament); actul constitutiv – copie; certificatul de identitate sportivă (CIS) – copie; declaraţie pe propria răspundere privind eligibilitatea (Anexa 2 la Regulament); declaraţie de imparţialitate (Anexa 3 la Regulament).  Proiectul selectat nu poate fi înlocuit cu un alt proiect. Perioada de desfășurare a proiectului poate fi modificată cu notificarea prealabilă a comisiei, urmată de încheierea unui act adițional la contractul de finanțare.

 

 

PREȘEDINTE

Alin Tișe

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL JUDEŢEAN

ANUNŢ DE PARTICIPARE

pentru concursul de proiecte organizat în cadrul

Programului anual Fond tineret și socio-educaționale pentru anul 2022

 

 

 1. Autoritatea Contractantă – Consiliul Judeţean Cluj, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 109, jud. Cluj, cod fiscal 4288110, tel. 0372/640000, fax 0372/640017 şi e-mail: infopublic@cjcluj.ro.

2.Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:

– Art. 20 alin. 1 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general cu modificările şi completările ulterioare;

– art. 91 alin. (1) lit. f) şi alin. (5) lit. a) pct.1 şi pct. 5 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legii privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legii tinerilor nr. 350/2006, cu modificările și completările ulterioare;

– Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 21/2022 privind  aprobarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2022;

– Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj 63/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 15/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă asociaţiilor, fundaţiilor, altor organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ, precum şi entităţilor publice care organizează programe şi proiecte în domeniul tineretului şi socio-educaţionale şi pot primi subvenţii sau sprijin financiar de la bugetul Judeţului Cluj, cu modificările și completările ulterioare;

3.Solicitanții pot fi: asociaţii, fundaţii, alte organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ, precum şi entităţilor publice care organizează programe şi proiecte în domeniul tineretului şi socio-educaţionale

4.Se acordă finanțare nerambursabilă pentru: programele/proiecte de/pentru tineret şi/sau socio educaţionale care se încadrează în cel puţin unul dintre următoarele domenii: dezvoltarea cadrului de cooperare intra şi inter-partenerial comunitar; dezvoltarea oportunităţilor educaţionale; sporirea gradului de participare a tinerilor la viaţa publică şi încurajarea acestora în vederea asumării responsabilităţilor individuale sau de grup; stimularea mobilităţii şi a schimburilor de experienţă în rândul tinerilor

 1. Suma aprobată pentru anul 2022: 900,00 mii lei
 2. Durata programului: 02 mai – 22 decembrie 2022
 3. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte: Solicitanţii vor putea depune Formularul de finanţare la Registratura Consiliului Judeţean Cluj – Calea Dorobanţilor nr.106, Mun. Cluj-Napoca, Cam. 1, începând cu data de 21 februarie 2022, termenul limită de depunere a solicitărilor de finanțare nerambursabilă fiind 22.03.2022, ora 15,30.
 4. Perioada de selecție și evaluare a proiectelor: 28 martie 2022, ora 1000 – 04.04.2022, ora 1200.
 5. Solicitarea finanțării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile se găseşte pe site-ul Consiliului Judeţean Cluj – www.cjcluj.ro – Secţiunea Formulare. Solicitările depuse după data menţionată mai sus nu vor fi luate în considerare. La întocmirea cererii se vor avea în vedere acţiuni care vor fi efectuate după data încheierii contractului de cofinanţare. Decontarea cheltuielilor va fi solicitată în termen de 30 de zile de la data finalizării proiectului. Pentru proiectele a căror perioadă de desfășurare este luna decembrie decontul se va depune imediat după finalizarea acestora în vederea încadrării în termenele de plată prevăzute în normele metodologice pentru încheierea exercițiului financiar, dar nu mai târziu de data de 21 decembrie a anului respectiv. Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile contă în: formularul de solicitare a finanțării nerambursabile – anexa nr. 1 împreună cu anexele 1a-1d; anexa nr. 2 – declarația de imparțialitate, anexa nr. 3 – declarația pe proprie răspundere, anexa nr. 4 – declarație contribuție proprie; copie după actul constitutiv, statut și certificatul de înregistrare fiscală sau orice alte acte doveditoare ale dobândirii personalității juridice semnate și ștampilate cu mențiunea „conform cu originalul”; copia hotărârii judecătorești de înființare, definitivă și irevocabilă, care să ateste personalitatea juridică a organizației; copii după hotărârile judecătorești rămase definitive și irevocabile prin care s-au admis modificări ale statutului și actului constitutiv (după caz). Este obligatorie completarea tuturor câmpurilor din cererea de finanțare. Cererile completate parțial nu vor fi luate în considerare. Alocarea sumelor se realizează prin hotărâre a consiliului județean, pe baza cererilor primite de la asociații, fundații etc. Nu se acceptă înlocuirea proiectelor depuse cu alte proiecte. Se acceptă modificări ulterioare ale perioadelor de desfășurare a proiectelor și/sau a locațiilor, printr-o notificare transmisă Comisiei de selecție urmând a se încheia un act adițional la contractul de finanțare..

 

 

PREŞEDINTE,

Alin Tișe

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.